Start gesprek

Privacy Verklaring

Loeihard! vindt uw privacy erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de toepasselijke privacyregelgeving. Hoe wij dat doen kunt u lezen in deze privacyverklaring. Wij informeren u bovendien over uw rechten. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Wij hebben het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Wij adviseren u deze privacyverklaring dan ook regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de laatste versie heeft. Wanneer wij ingrijpende wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring zullen wij u hierover informeren via onze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 juni 2019.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor relaties van Loeihard! en gebruikers van www.loeihard.com

Onze contactgegevens

Loeihard!
Molenstraat 1
5768 EA Meijel
KVK: 71519084
hallo@loeihard.com

Verstrekking van persoonsgegevens

- in verband met diensten

Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst(en) uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers van Loeihard! of die van een derde partij zoals die van Wemex ICT, onze hostingpartner. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

- voor communicatie

Wanneer u e-mail, berichten, documenten of afbeeldingen naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie-relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en/of uw verzoeken te verwerken. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Deze gegevens worden in geen enkel geval gedeeld met derden zonder nadrukkelijke toestemming.

- vanwege gebruik van onze website

Onze website maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestandjes die op uw toestel/computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De gebruikte cookies bevatten vaak analytische informatie met betrekking tot het bezoek.De verstrekking van uw persoonsgegevens aan ons berust niet op een wettelijke plicht. Met andere woorden, u bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens met ons te delen. Wanneer wij echter met u een overeenkomst sluiten, hebben wij bepaalde persoonsgegevens van u nodig om deze uit te voeren. Wanneer u deze persoonsgegevens niet aan ons verstrekt kunnen wij simpelweg geen overeenkomst met u sluiten en diensten voor u uitvoeren. Om onze website te gebruiken kunnen wij ook bepaalde persoonsgegevens van u verlangen. Verstrekt u deze gegevens niet, dan kunnen wij niet garanderen dat onze website naar behoren werkt.

Verwerkingsdoeleinden

De verkregen persoonsgegevens verwerken wij enkel voor de volgende doeleinden:

• Voor de uitvoering van onze opdracht gebruiken wij, indien door u verstrekt, gebruikersnamen, wachtwoorden, ftp-gegevens, hosting gegevens, database gegevens, IP-adressen, locatiegegevens en eventueel andere door u verstrekte gegevens. Uiteraard ook uw NAW-gegevens, btw-nummer, kvk-nummer, telefoonnummer en e-mailgegevens om met u te corresponderen en offertes, facturen en andere documenten noodzakelijk voor (uitvoering van) de overeenkomst naar u te sturen.

• Indien u uw NAW-gegevens, telefoonnummer en email gegevens via e-mail, social media of (chat)berichten op onze website aan ons verstrekt, gebruiken wij deze om contact met u op te nemen.

• Indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang kunnen wij eveneens uw persoonsgegevens verwerken. In dat kader moet u denken aan marketingdoeleinden, cliënttevredenheids- onderzoeken en/of sollicitatieprocedures.

Duur van opslag

Wanneer wij persoonsgegevens van u opslaan, dan doen we dat gedurende 12 maanden gerekend vanaf het moment dat we de gegevens hebben ontvangen. Maar niet als wij met u een overeenkomst hebben gesloten. In dat geval hebben wij uw persoonsgegevens namelijk nodig voor de uitvoering van die overeenkomst. Wij zullen uw persoonsgegevens dan tot maximaal een jaar na beëindiging van die overeenkomst bewaren, maar niet als er een wettelijke plicht bestaat om ze langer te bewaren. Zoals voor NAW-gegevens, contract-, factuur en betaalgegevens, welke wij voor de duur van 7 jaar zullen bewaren na beëindiging van de samenwerking.

Derden

Maar niet als u hier uitdrukkelijk toestemming toe heeft gegeven of in deze privacyverklaring opgenomen, delen wij uw gegevens niet met derden. Ook verkopen wij uw gegevens niet aan derden. Wel kan het zo zijn dat wij derden inschakelen die onder ons toezicht en verantwoordelijkheid bepaalde persoonsgegevens verwerken. Met deze derden zullen wij een verwerkersovereenkomst sluiten. Deze derden mogen de persoonsgegevens dan op geen enkele andere manier verwerken dan waartoe wij opdracht hebben gegeven.

Google Analytics

Om de statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website bij te houden, gebruiken wij Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google. Google plaatst hiervoor analytische cookies in uw browser en presenteert de geanonimiseerde informatie aan ons, zodat wij inzicht krijgen in hoe onze bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Daarom hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. Google mag daardoor de verkregen informatie niet gebruiken voor andere Googlediensten of doeleinden. Ook hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Google Analytics uitgeschakeld.

Cookies van derden

De website van Loeihard! bevat content en diensten van externe providers zoals YouTube, Facebook en LinkedIn. Deze providers kunnen cookies gebruiken. Wij hebben geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door deze providers. Raadpleeg de website van YouTube, Facebook en LinkedIn voor informatie over hoe zij met uw gegevens omgaan.

Het gebruik van sociale plug-ins als onderdeel van sociale media

Wij willen het voor u gemakkelijk maken om content van onze website te delen op social media. Dit kan door middel van een aantal socialmediabuttons. Lees de privacyverklaring van de respectievelijke socialmediakanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links of socialmediabuttons met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw gegevens omgaan. Wij adviseren u de privacyverklaring van deze derden door te nemen alvorens gebruik te maken van hun website of hun diensten.Via de volgende links treft u de verschillende privacyverklaringen aan:

• Facebook | https://www.facebook.com/gaLoeihard

• YouTube | https://www.youtube.com/channel/UCGxqmBA5HHeqEVkbLuY-Hng

• LinkedIn | https://www.linkedin.com/company/37033585/

• Instagram | https://www.instagram.com/ga.loeihard/

Uw rechten

Mogelijkheid tot het stellen van vragen

Bij vragen over onze privacyverklaring, of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen per e-mail of post.

Recht op vergetelheid

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten verwijderen door ons. Op uw verzoek zullen wij zo snel als mogelijk aan dit verzoek voldoen.

Recht op inzage en correctie

U hebt namelijk altijd het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Op uw verzoek ontvangt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt. Bij onjuistheden in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, hebt u het recht deze te laten corrigeren. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens onvolledig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, kunt u ze volledig laten maken door ons een verklaring daartoe te sturen.

Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

In plaats van verwijdering van uw persoonsgegevens heeft u ook het recht om ons te verzoe-ken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dat betekent dat wij de persoonsgegevens gedurende de periode van beperking niet of slechts gedeeltelijk zullen gebruiken. U heeft dit recht op beperking wanneer:

• U de juistheid van de persoonsgegevens die wij verwerken betwist en wij die juistheid aan het controleren zijn;

• De verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat de persoonsgegevens worden gewist door ons;

• Wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wél nodig hebt in het kader van een rechtsvordering;

• U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en er onderzoek wordt gedaan naar de vraag of onze belangen bij de verwerking zwaarder wegen dan uw belangen bij bezwaar. Wanneer er sprake is van beperking van verwerking zullen wij enkel die persoonsgegevens verwerken waarvoor wij uw toestemming hebben of welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering. Ook wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de rechten van andere personen of om andere gewichtige redenen zullen we de verwerking niet beperken. Als de beperking wordt opgeheven, informeren wij u daarover.

Recht op overdraagbaarheid

Het kan zijn dat u uw persoonsgegevens die wij verwerken wenst over te dragen aan een andere partij. Op uw verzoek zullen we daartoe medewerking verlenen. In dat geval kunt u ervoor kiezen om de gegevens aan u over te dragen of rechtstreeks aan die andere partij.

Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Bij een bezwaar zullen wij de verwerking staken, maar niet als wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken en die gronden zwaarder wegen dat uw belangen. Ook in het kader van een rechtsvordering kunnen wij een grond hebben om de verwerking niet te staken.

Intrekken toestemming voor gegevensverwerking

U hebt altijd het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, in te trekken. Op uw verzoek stoppen wij dan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Let op: de intrekking van de toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u op een andere manier aanmerkelijk treft.

Klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u een klacht hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken kunt u zich natuurlijk tot ons wenden. Wij proberen er dan samen met u uit te komen.U hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kunt u lezen hoe u dit moet doen.We hebben deze privacyverklaring met dezelfde zorgvuldigheid samengesteld zoals wij ook met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht er toch nog iets niet helemaal duidelijk zijn of heeft u vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Loeihard!

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram